O nas

domek1Placówka nasza nosi nazwę – Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko”. Mieści się w Inowrocławiu, przy ulicy Kusocińskiego 11 i Kusocińskiego 24. Czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00-17.00.

Przedszkole  jest placówką  otwartą na potrzeby dzieci oraz Rodziców. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat ( w miarę możliwości także dzieci 2,5 letnie).

Dzieci z niepełnosprawnością przyjmowane są w wieku od 3 lat. Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych.

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu pracuje 15 oddziałów:

 • gr.I -integracyjna – dz. 3 – letnie – „Biedronki”
 • gr.II  – dz. 3- letnie -„Pszczółki”
 • gr. III -integracyjna –  dz. 5 – letnie – „Delfinki”
 • gr. IV -integracyjna –  dz. 6 – letnie – „Żabki”
 • gr. V – integracyjna -dz. 6- letnie – „Wiewiórki”
 • gr. VI – integracyjna –   dz. 6 – letnie – „Papużki”
 • gr. VII  – dz. 6 – letnie – „Motylki”
 • gr. VIII – integracyjna-  dz. 4 – letnie – „Myszki”
 • gr. IX –  dz. 4 – letnie – „Kotki”
 • gr. X – integracyjna – dz. 5 – letnie – „Zajączki”
 • gr. XI  – dz. 3-4 letnie – „Tygryski”
 • gr. XII – dz. 3 – letnie „Liski”
 • gr. XIII – dz. 4 -letnie „Sówki”
 • gr. XIV – integracyjna – dz. 5 – letnie „Jeżyki”
 • gr. XV – integracyjna – dz. 6 -letnie „Niedźwiadki”

Każda grupa ustaliła zasady funkcjonowania dobrego przedszkolaka. Cały rok dbać będziemy o przestrzeganie tych zasad.

 

kwiatek 1Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. Tutaj dziecko przeżywa radości i zadowolenia, tutaj poznaje smak sukcesów, tak indywidualnych jak i zespołowych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.
Chcemy twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na odkrywanie własnych, indywidualnych cech, dlatego tworzymy takie sytuacje, by dziecko samo potrafiło znaleźć odpowiedź na własne pytania, żeby zrozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie. Punktem wyjścia do takiej sytuacji jest aktywność, w której nauczyciel wspiera dzieci i prowokuje sytuacje. Nauczyciel podtrzymuje działania dzieci poprzez modyfikację sytuacji i towarzyszenie dzieciom w realizacji pomysłów. Powstające nowe sytuacje stanowią dla dziecka podstawę do wiary w siebie. Dziecko uczy się twórczego działania, nabywa umiejętności porozumiewania się, staje się bardziej odpowiedzialne wobec siebie i innych. Celem wychowania w naszym przedszkolu jest budowanie niepowtarzalnej osobowości dziecka. Tworzy ono własny wizerunek pod wpływem informacji zwrotnych otrzymywanych od nauczycieli i rówieśników. Nasz system wartości nawiązuje do uniwersalnych ideałów – Prawda, Odpowiedzialność, Dobro, Szacunek dla siebie i innych.

Wobec rodziców Przedszkole pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze:

 • dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka
 • informuje na bieżąco o jego postępach, wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunek i zakres działań realizowanych w przedszkolu i w domu

Zadania przedszkola ukierunkowane są na:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym

Wychodzimy naprzeciw nowym kierunkom pracy wychowawczo-dydaktycznej. Odchodzimy od dydaktyzmu na rzecz spojrzenia na dziecko całościowo, przez pryzmat jego zainteresowań, potrzeb, uzdolnień. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, dba o własne doskonalenie i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach Specjalizują się w : ruchu rozwijającym V. Sherborne, Programach Świadomości Ciała, Kontaktu i Komunikacji wg Ch.Knill’a, alternatywnych metodach nauki czytania ( wg Domana, Rocławskiego, I. Majchrzak ) oraz Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona.

Szeroka i ugruntowana wiedza oraz wieloletnia praktyka sprawiają, że nauczycielki potrafią realizować różnorodne zadania dydaktyczne, rozwiązywać problemy wychowawcze, we współpracy z rodzicami i specjalistami wspomagać rozwój dzieci.

Praca przedszkola ukierunkowana jest na potrzeby dziecka i wszechstronny rozwój jego osobowości. Atmosfera w przedszkolu sprzyja do współdziałania dzieciom zdrowym i z  niepełnosprawnością, przeciwdziała nietolerancji. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom  i   przygotowuje je do podjęcia nauki
w szkole W placówce zatrudnieni są specjaliści Psycholog , Pedagog, Specjalny, Neurologopeda, Logopeda o specjalności Surdotyflopedagog, Rehabilitant ruchowy, nauczyciele   posiadający szereg kwalifikacji, między innymi, z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Oligofrenopedagogiki, Tyflopedagogiki, Integracji Sensorycznej oraz  Socjoterapii.

Bogata oferta edukacyjna, wsparta systematycznym doposażaniem bazy dydaktycznej, stwarza warunki do twórczego działania, rozwijania umiejętności  i kształtowania samodzielności dzieci.

Placówka dysponuje:

 • Przestronnymi, wyposażonymi salami zajęć i zabaw,
 • Gabinetami terapeutycznymi: psychologa, pedagoga, logopedy, integracji sensorycznej,
  oraz terapii ruchowej,
 • Salą Doświadczania Świata,
 • Magicznym Dywanem Sensorycznym.
 • Tablicą multimedialną,
 • Tabletami dla dzieci,
 • Od marca 2018r. sprzętem EEG Biofeedback,
 • Tablicami multimedialnymi

Przedszkole posiada własną kuchnię, posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dzieci. W ogrodzie przedszkolnym bogatym w różnorodną roślinność stosuje się rozwiązania kształtujące postawy
proekologiczne.
domek2Mając na uwadze prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci, dzień w przedszkolu zagospodarowany jest według następujących proporcji:

 • jedna piąta czasu przeznaczona jest na zabawę swobodną, przy niewielkim udziale nauczyciela
 • jedną piątą czasu ( w przypadku dzieci młodszych jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na wycieczkach i wówczas organizowane są zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe, ogrodnicze
 • jedną piątą czasu przeznacza się na zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
 • dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie. mieszczą się tu czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, itp.

Czas wypełniają dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe :

 • zajęcia rewalidacyjne – dla dzieci niepełnosprawnych
 • zajęcia -logopedyczne, tyflo i surdopedagogiczne,  gimnastyka korekcyjna, socjoterapia   dla wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia
 • nauka języka angielskiego
 • religia
 • zaj. muzyczno – ruchowe, plastyczne, taneczne

 

kwiatek 2

Przedszkole kultywuje zwyczaje i tradycje, które wywodzą się z rodzinnej kultury i pielęgnowane są przy współudziale dzieci, nauczycieli, rodziców, a nawet członków ich    najbliższych rodzin. Stają się wspaniałą okazją do stworzenia niepowtarzalnego klimatu placówki.Na szczególne wyróżnienie zasługują:

MINISPARTAKIADA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „JA TEŻ POTRAFIĘ”

Pierwsza Minispartakiada odbyła się 13 kwietnia 2002r. Sprawiła ona dzieciom wiele radości i została na stałe wpisana w kalendarz imprez naszego miasta . Jej pomysłodawczynią była p. Danuta Zawada – rehabilitant ruchowy naszego przedszkola i p. dyrektor – Danuta Sobierajska. Impreza odbywa się w Hali Widowiskowo – Sportowej w Inowrocławiu.

spartakiada 1        spartakiada 2        spartakiada 3

URODZINY PRZEDSZKOLAKA

Obchodzone są cyklicznie 4 razy w roku szkolnym . Na tę okoliczność przedszkolaki pod kierunkiem swoich pań przygotowują przedstawienia teatralne, panie kucharki pieką tort, a przy współudziale rodziców organizowane są upominki dla jubilatów
                urodziny 1          urodziny 2      urodziny 3                      

           MIKOŁAJKI        mikołajki

                                                                                 wigilia 1   WIGILIA

       babcia      BIESIADA  Z  BABCIĄ  I  DZIADKIEM

                                                                PORANEK WIELKANOCNY      wielkanoc

                       dzień dziecka   DZIEŃ DZIECKA

                               BIESIADA  Z  MAMĄ  I TATĄ       Bez tytułu

 

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA        pożegnanie 2

                                       Pozegnanie 1                       pożegnanie 3

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz